Program rada

Dv „Bambi“ nudi redoviti 10-satni program odgoja, naobrazbe i njege, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, od navršene godine dana do polaska u osnovnu školu, prilagođen njihovim razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima: jaslički i vrtićki program. Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3. do 7. godine). Sve naše skupine su dobno mješovite, što omogućuje s kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.

Nudimo i kraće programe odgojno-obrazovnog rada – programe ranog učenja stranih jezika (engleski i njemački jezik), program folklora te ustrojavamo program predškole u trima objektima: M. Gorica (I. skupina) , Pušća (I. skupina)  i Jakovlje (I. skupina).

U prostorijama vrtića obuhvaćene su različite odgojne skupine koje čine djeca:

 • od jedne do šeste godine života.
 • U formiranju odgojnih skupina primjenjuje se važeći normativi, te  se osigurava odgovarajući stručni kadar za provedbu programa odgojno-obrazovnog rada.
 • Kraći se programi odvijaju u skladu sa željama i interesima djece i roditelja, imajući u vidu navedeni cilj, tj. rano učenje njemačkog i engleskog jezika (programi stranih jezika prvo se nude roditeljima i djeci koja su navršila tri godine).
 • Pridajemo veliku važnost programu folklora. Vrlo je važno od rane dobi razvijati osjećaj za kulturnu baštinu, ali također se folklorom razvija osjećaj za glazbu, ritam i ples. U krajnjem cilju nam je bitno zdravlje djece koje se na najjednostavniji način, a to jest kroz slušanje glazbe i ritmičko slaganje koraka, dovodi do savršene harmonije i unutarnjeg mira. Uključit će se djeca dvije godine i godinu dana do škole. Program  folklora održava se jednom tjedno.
 • Program predškole za djecu koja su upisana u vrtićki redoviti program počinje kod nas dvije godine do škole, na taj način se smanjuje stres pri pripremi djeteta te se puno ranije može emocionalna zrelost odnosno nezrelost kod dijeteta uočiti i na vrijeme reagirati.
 • Svi kraći programi održavaju se u prijepodnevnim satima.

Osnovne zadaće odgojno-obrazovnog rada su sljedeće:

 • očuvanje zdravlja djece i usvajanje zdravog načina života, prepoznavanje i zadovoljavanje primarnih dječjih potreba (dnevni odmor, zdrava prehrana)
 • podržavanje i stimulacija općeg cjelovitog razvoja djeteta
 • pružiti individualizirani pristup svakom djetetu, poštujući individualni rast i razvoj te potrebe svakog pojedinca
 • pružiti kvalitetnu skrb i naobrazbu u toplom, sigurnom i poticajnom okruženju oblikovanjem stimulativne sredine za razvoj djeteta
 • zadovoljavanje djetetove potrebe za igrom i poticanje radoznalosti, želje za znanjem i učenjem, vjerom u njegove sposobnosti i poticanjem pozitivnih stavova i vrijednosti
 • poticanje razvoja govora, njegovanje hrvatskog standardnog jezika, njegovanje kulturne baštine i nacionalnog identiteta
 • rano učenje stranih jezika
 • upoznavanje i uvažavanje osnovnih normi društvenog ponašanja
 • poticanje multikulturalne suradnje, od uvažavanja do prihvaćanja različitosti, učenje i življenje dječjih prava u vrtiću – osnove odgoja i obrazovanja za demokratsko građanstvo
 • poticanje i razvijanje samostalnosti, odgovornosti, osposobljavanje za cjeloživotno učenje – osnove građanskog odgoja
 • poticanje dječjeg stvaralaštva i kreativnosti
 • razvijanje ekološke svijesti
 • razvijanje emocionalne stabilnosti i stvaranje pozitivne slike o sebi
 • stjecanje temeljnih općeobrazovnih kompetencija

 

U Godišnjem planu i program rada ustanove, odnosno Kurikulumu dječjeg vrtića za tekuću pedagošku godinu detaljno su obrađeni ciljevi, zadaci, sadržaji i aktivnosti koji će se poštovati i provoditi u radu odgojnih skupina.