Kućni red

KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA „BAMBI“

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Dječji vrtić „Bambi“ (u daljnjem tekstu: Vrtić) predškolska je ustanova koja se bavi odgojem, obrazovanjem, njegom i zaštitom djece od jedne godine starosti do polaska u školu.

Osnivač Vrtića je Renata Brekalo, prof.

Organ upravljanja je Upravno vijeće Vrtića, a rukovođenja ravnatelj.

Članak 2.

Ovaj  Pravilnik odnosi se na sve osobe tijekom njihova boravka u Vrtiću.

Članak 3.

S odredbama  ovog Pravilnika odgajatelji Vrtića su dužni upoznati roditelje, odnosno skrbnike djece.

II. BORAVAK U PROSTORU VRTIĆA

Članak 4.

Kolektiv Vrtića čine svi odgajatelji  Vrtića i djelatnici.

Kolektiv Vrtića koristi i čuva zgradu vrtića, namještaj, opremu, uređaje i upravlja njome.

Urednost, čistoća zgrade i dvorišta mjerilo su kulture i odgoja kolektiva te se tomu posvećuje osobita pozornost, a za čistoću, higijenu i estetski izgled prostorija vrtića i dvorišta brine se cijeli kolektiv Vrtića.

Djelatnici Vrtića dužni su nositi prikladnu odjeću  koja je također mjerilo njihove kulture i odgoja. Radnu odjeću za djelatnike može propisati ravnatelj.

Članak 5.

Odnosi među članovima kolektiva zasnivaju se na načelu međusobnog poštovanja, uvažavanja, kulturnog ponašanja, kolegijalnosti te dobronamjernosti i konstruktivne kritike.

Prikrivanje istine i počinjenih pogrešaka, uvrede i neuljudne primjedbe ili ispadi štete ugledu Vrtića.

Članak 6.

U prostoru Vrtića zabranjeno je:

–       nošenje oružja

–       unošenje i konzumiranje alkohola i narkotika

–       unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju

–        unošenje tiskovina nemoralnog sadržaja

–       pušenje

–       pisanje po zidovima i uništavanje imovine

–       žvakanje žvakaće

–       bacanje otpadaka izvan košara za otpatke
Bez dozvole odgajatelja u Vrtiću ne smiju boraviti strane osobe.

Zabranjeno je  dovoditi životinje u vrtićke prostorije.

Članak 7.

Kolektiv Vrtića mora se racionalno koristiti sredstvima koja su im stavljena na raspolaganje. Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, vodovoda, grijanja ili bilo koji drugi kvar djelatnici su obvezni prijaviti ravnatelju.

Članak 8.

Djelatnici i polaznici Vrtića dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u vrtiću.

Članak 9.

Nakon isteka radnog vremena djelatnici su dužni uredno očistiti prostorije, pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne uređaje  i zaključati radne prostorije.

Članak 10.

Boravak djece u Vrtiću je između 6:00 i 17:00 sati.

Radno vrijeme djelatnika utvrđeno je rasporedom kojeg donosi ravnatelj Vrtića.

U vremenu popodnevnog odmora djece (12:00 – 14:00 sati) mole se roditelji da ne dolaze po svoju djecu.

Članak 11.

Pri ulasku odgojitelja i svih starijih osoba u Vrtić djecu treba učiti da pozdravljaju.

Članak 12.

U Vrtiću nije dopušteno korištenje mobitela, walkmena, fotoaparata, video kamere i ostalih uređaja koji se ne koriste u aktivnostima s djecom. Ukoliko se koriste za aktivnosti u skupinama, o tome treba obavijestiti stručnog suradnika.

Članak 13.

Oglasne ploče u Vrtiću su odgojno-obrazovno sredstvo na čijem uređenju i čuvanju treba stalno raditi kolektiv Vrtića. Uređenje cjelokupnog prostora Vrtića radna je obaveza odgojitelja, prema rasporedu zaduženja kojeg donosi ravnatelj na početku pedagoške godine.

Članak 14.

Svi pojedinci iz kolektiva Vrtića odgovorni su  za svaku štetu  koju nanesu ugledu Vrtića i osobama na bilo koji način, a osobito nedozvoljenom izradom i reprodukcijom bilo kakvih video i tonskih zapisa o osobama i događajima u Vrtiću. Spomenutu dozvolu daje ravnatelj Vrtića.

Članak 15.

Svi djelatnici dužni su zaključavati sve prostorije Vrtića.

Članak 16.

U rizičnim situacijama i događajima svi djelatnici dužni su postupati prema Protokolima postupanja koji moraju biti javni i dostupni.

Članak 17.

Svi djelatnici dužni su pridržavati se dogovorenog rasporeda dnevnih aktivnosti te ostalih aktivnosti koje su propisane u zaduženju – informacije za roditelje,  radni sastanci, stručni aktivi i dr.

Članak 18.

Svi djelatnici dužni su kao poslovnu tajnu čuvati podatke i informacije o djeci i njihovim obiteljima i ne prenositi ih izvan Vrtića, niti u kolektivu.

Članak 19.

Svi djelatnici trebaju međusobno komunicirati i obavještavati se o važnim događajima u skupini i/ili Vrtiću, a osobito stručne suradnike Vrtića.

III.  ODGAJATELJI

Članak 15.

Odgajatelji u Vrtiću moraju biti osobe uzornih moralnih kvaliteta i provjerenih ljudskih vrlina.

Članak 16.

Odgajatelji pružaju primjer djeci vlastitim radom, radnom disciplinom te urednošću svog radnog mjesta.

Odgajatelji su dužni dolaziti u Vrtić 10 minuta prije prijama djece kako bi se mogli mirno i pribrano pripremiti za rad i pripremiti radni prostor.

Članak 17.

U slučaju potrebe izostajanja s posla djelatnici su dužni izostanak najaviti najmanje dan ranije i osigurati si zamjenu. U slučaju nužnih, neplaniranih izostanaka djelatnika s posla ravnatelj Vrtića napravit će  raspored zamjene kojeg su dužni pridržavati se svi djelatnici kako bi se odgojno-obrazovni proces nesmetano odvijao.

 

Članak 18.

Odgajatelj nikada ne smije ostaviti djecu bez nadzora. Odgajatelj treba prebrojavati djecu nekoliko puta na dan, osobito prije i poslije boravka na vanjskom prostoru.

IV. RAVNATELJ

Članak 18.

Ravnatelj u suradnji sa stručnim suradnikom brine o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i rasporedu radnih zadataka. Odgovoran je za donošenje Godišnjeg plana i programa rada i njegovu realizaciju.

Članak 19.

O radu Vrtića ravnatelj podnosi obvezno jedanput godišnje (ili ako drugačije nije određeno) izvješće o realizaciji plana i programa.

V. STRUČNI SURADNICI, VOLONTERI I ASISTENTI

Članak 21.

U realizaciji programa rada Vrtića mogu sudjelovati stručni suradnici i vanjski suradnici Vrtića. To su specijalizirani stručnjaci različitih profila koji mogu doprinijeti odgojno-obrazovnom radu, njezi i zaštiti djece (pedagozi, logopedi, psiholozi, defektolozi, medicinski radnici, socijalni radnici…).

Članak 22.

U radu Vrtića mogu sudjelovati volonteri. To su osobe raspoložive pomoći u radu Vrtića za što moraju proći osnovnu formaciju. Odobrenje za rad daje im ravnatelj.

Članak 23.

U radu Vrtića mogu sudjelovati asistenti. To su osobe koje pomažu u čuvanju djece prilikom izvođenja zahtjevnijih odgojnih zadataka, kao što su izleti i razni posjeti. Najprikladnije je da to bude netko od roditelja tko je spreman pomoći.

VI. ODGAJANICI

Članak 24.

Polaznici Vrtića ili odgajanici su djeca starosti od jedne godine do polaska u školu. Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti sudjelovanja u odgojno-obrazovnom radu Vrtića, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Članak 25.

Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje, ispravnu brigu za dobrobit njegovog psiho-fizičkog i duhovnog razvoja, sigurnost i zaštita imaju prednost nad svim drugim pravima. U slučaju sukoba prava, prednost ima pravo tumačenje ili djelovanje koje će najviše koristiti djetetu.

VII. RODITELJI I SKRBNICI

Članak 26.

Roditelji i skrbnici imaju pravo i obvezu brinuti o pravilnom odgoju i obrazovanju, njezi i zaštiti svoga djeteta.

Članak 27.

Roditelji i skrbnici imaju pravo sudjelovati u odlučivanju o pitanjima od važnosti za rad i funkcioniranje Vrtića u onoj mjeri koja je određena Planom i programom Vrtića.

Članak 28.

Roditelji i skrbnici dužni  su preuzeti svoje dijete u prostorijama Vrtića po završetku boravka djeteta, ne dulje od 10 sati dnevno. U slučaju bolesti djeteta to su dužni učiniti u što skorijem roku, nakon što su primili informaciju o djetetovoj bolesti te donijeti ispričnicu.

Članak 29.

Ukoliko je dijete izostalo iz Vrtića više od 3 dana,  roditelji su dužni opravdati izostanak. Zabranjeno je dovoditi bolesno dijete u Vrtić zbog očuvanja zdravlja djece. Nakon bolesti djeteta roditelji su dužni donijeti ispričnicu.

VIII. KRŠENJE PRAVILNIKA O KUĆNOM REDU VRTIĆA

Članak 30.

Postupanje prema odredbama ovog Pravilnika sastavni je dio radnih obveza djelatnika i svih osoba koje se nađu u Vrtiću.

Djelatnik koji postupi suprotno odredbama  ovog Pravilnika odgovoran je za povredu radne obveze.

Strana osoba koja za vrijeme boravka u Vrtiću krši Pravilnik o kućnom redu, odgovorna je za štetu koju Vrtić pretrpi, a odgajatelji ga trebaju uputiti da napusti Vrtić i o tome izvješćuju ravnatelja Vrtića.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ovaj Pravilnik se može mijenjati odlukom Odgojiteljskog ili Upravnog vijeća.