Kurikulum

Na temelju čl. 21 Zakona o predškolskom odgoju, obrazovanju i naobrazbi te čl. 12. Stauta Dječjeg vrtića „Bambi“, za pedagošku godinu 2015./2016. Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Bambi” na svojoj sjednici 30.09.2015. donijelo je Kurikulum Dječjeg vrtića “Bambi”.